BRALNA ZNAČKA

 

Dragi učenci,

šolska knjižnica je ponovno odprta za vas. V primeru, da bralne značke ne morete poročati v živo, vas prijazno vabim, da svoje vtise o branju napišete na moj mail: simona.fridl@fmalgaja.si

Na spodnjem seznamu so knjige, ki jih najdeš v šolski knjižnici in so primerne za priznanje bralne značke. Tudi sam lahko izbereš knjige, ki so ti všeč, seznam je le v pomoč, če se ne moreš odločiti.

Za osvojeno priznanje potrebuješ pet knjig, ena od njih naj bo pesniška zbirka. V zvezek zapiši avtorja, naslov knjige, kratko priporočilo in mnenje o knjigi; če rad rišeš, lahko tudi ilustriraš. Ta zvezek boš imel vsa naslednja leta in nekoč bo lep spomin, kaj vse si prebral v osnovni šoli.

Tudi prijatelji, starši, knjižničarka so lahko dobri svetovalci, zato se lahko o idejah za knjige pogovarjaš tudi z njimi.

 

Seznam priporočenih knjig za bralno značko
 

DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

BRALNI BOTRI

V lanskem šolskem letu je na šoli zaživela dejavnost bralnih botrov. Učenci, ki radi preživljajo čas v šolski knjižnici, radi berejo in poslušajo mlajše – prostovoljno preživljajo čas z mlajšimi, ki imajo pri učenju branja večje težave. Z vztrajnostjo, rednim branjem in razgovori se med njimi spletejo prijateljstva, razgovori o prebranih odlomkih in kmalu je napredek pri branju resnično opazen. Vabljeni, da se pridružite!

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Naše zadolžitve:

– Prijazno sprejemamo najmlajše obiskovalce, jim beremo pravljice, jim pomagamo.

– V knjižnico prihajamo redno po dogovoru.

– Če ne moremo priti, najdemo zamenjavo in obvestimo knjižničarko.

– Vsak dan poskrbimo za red na svoji polici.

– Ob petkih še posebno skrbno pregledamo in poravnamo police.

– Opozarjamo na red v knjižnici.

– Skrbimo za urejeno oglasno desko.

– Novo gradivo pregledamo, žigosamo, ovijemo.

– Seznanjamo se z novostmi v knjižnici.

– Pripravljamo tematske razstave.

– Obiščemo knjižni sejem v Ljubljani.

– Ob koncu leta si zaslužimo sladoled.

KIZ – KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav.

Cilji in vsebine KIZ zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri pedagoške ure letno. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo.

KIZ izvajamo v skladu z letnim delovnim načrtom knjižnice in sprotnimi pripravami. Izvaja jih knjižničarka v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij.

KAKO IZDELATI UREJEN PISNI IZDELEK

 

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan od 7.00 do 13. 45 za učence in učitelje, za potrebe pouka.

Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:

  • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja);
  • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, projektnih nalog, priprav za pouk (ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd.
SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

 Pri skupinskem bibliopedagoškem delu usposablja knjižničar učence za skupne

vzgojno-izobraževalne cilje:

  • učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v šolski knjižnici.
  • učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva.
  • učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje.
  • učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
  • spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela.
RASTEM S KNJIGO

V sodelovanju s Knjižnico Šentjur in Ministrstvom za kulturo vsako leto organiziramo kulturni dan, kjer sedmošolci v dar prejmejo knjigo.

O KNJIŽNICI

Število knjig

Število članov

Število mesečnih izposoj

DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

Šolska knjižnica (ŠK) deluje v osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur.

ŠK zadovoljuje informativne, kulturne, izobraževalne in socialne cilje ter potrebe uporabnikov.
ŠK nabavlja, obdeluje in daje v izposojo knjižno in neknjižno gradivo vsem svojim članom:
• uporabnika usposablja za iskanje informacij iz različnih medijev,
• usmerja ter spodbuja k branju, učenju,
• navaja na uporabo več inf. virov,
• spodbuja k izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva,
• član postane izobražen uporabnik knj. storitev.
Člani ŠK so vsi učenci naše šole in podružnične šole Blagovna, redno in izredno zaposleni delavci šole.

Članstvo v ŠK je brezplačno. Vsak član prejme izkaznico. Vsaka prva je brezplačna, vsaka naslednja pa stane 5 €.
Člani si izposodijo gradivo za 15 delovnih dni (če za posamezno gradivo ni drugače določeno). Učenci si na dom izposodijo praviloma največ 3 naslove gradiva. Za drugačne primere se dogovorijo s knjižničarko.
Čitalniškega gradiva (priročniki, enciklopedije, leksikoni) ne izposojamo na dom, v izrednih primerih se član dogovori s knjižničarko. Periodične publikacije izposojamo za 7 dni.
Člani lahko rok izposoje podaljšujejo v knjižnici z izkaznico ali preko spleta Cobiss/opac.
Vse izposojeno gradivo v šolskem letu mora biti vrnjeno do 20. junija, za devetošolce do 10. junija.
Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, ga nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo gradivo. Če knjigo izgubi, o tem takoj obvesti knjižničarko.
V knjižnici sta 2 računalnika ter prenosniki, ki so namenjeni učencem. Člani jih lahko uporabljajo z vednostjo knjižničarke za izobraževalne potrebe. V primeru, da računalniki ne delujejo, mora uporabnik obvestiti knjižničarko.